CEVIRENLER: Mesut UGURLU Umit Nevruz OZDEMIR

FreeBSD'ye Ho� Geldiniz!

Bu yaz�y� okudu�unuza g�re FreeBSD hakk�nda biraz fikir sahibisiniz ve ne yapabilece�inizi merak ediyorsunuz. E�er yeni bir FreeBSD kullan�c�sysan�z daha fazla bilgi i�in bu dok�man� okuyabilirsiniz.

FreeBSD Nedir?

Genelde, FreeBSD 4.4BSD-Lite tabanl� "sanatsal" bir i�letim sistemidir. Intel (X86) mimarisine sahip bilgisayarlarda �al��abildi�i gibi DEC Alpha platformunda da �al���r.

FreeBSD internette b�y�k ve kapsamlı sitelerde kullan�l�r.

ve pek �o�u

FreeBSD neler yapabilir?

FreeBSD pek �ok belirleyici �zelli�e sahiptir. ��te baz�lar�:

FreeBSD California at Berkeley �niversitesinin Computer Systems Research Group (CSRG) 'unun geli�tirdi�i 4.4BSD-Lite tabanl�d�r, BSD sistem geli�tiricilerinin se�kin bir �r�n� olma �zelli�ini ta��r. CSRG tarafından ortaya konan değerli �alışmanın yanında, FreeBSD geliştiricileride işletim sistemini ger�ek zamanlı işlerde maksimun performansla ve g�venirlikte �alışması sağlamak i�in binlerce saatini harcamışlardır. Ticari bilişim devlerinin PC işletim sistemlerine g�venilirlilik performans gibi �zellikleri sağlamağa �alıştıkları g�n�m�zde, FreeBSD zaten bunları sağlamaktadır.

FreeBSD �zerine kurabileciğiniz yazılımlar sadece hayal g�c�n�zle sınırlıdır. Yazım geliştirmeden fabrika otomosyonuna kadar ticari bir UNIX le yapabiliyorsanız, FreeBSD dede yapabilme şansınız �ok fazladır. G�zde araştırma merkezlerinde bilim adamları tarafından geliştirilen y�ksek kaliteli  programlar nerdeyse masrafsız elde edilebilir. Bunun  yanında sayılari g�nden g�ne artan ticari yazılımlarda bulunmaktadır.

��nk� FreeBSD'nin kaynak kodu genel olarak ula��labilirdir, sisteminizi uygulamalar�n�z veya projeleriniz do�rultusunda istedi�iniz gibi �zelle�tirebilirsiniz, ve bu yol genelde b�y�k ticari firmalar�n izledi�i bir yoldur. A�a��da ki�ilerin FreeBSD'yi ne ama�larda kulland�klar�na dair birka� �rnek bulacaks�n�z::

FreeBSD kaynak kodu ve binary �ekilde CDROM'da ve FTP ile elde edilebilir.. Detaylar i�in FreeBSD yi edinin 'e bak�n.