EnderUnix Software Development Team

FreeBSD DNS KURULUMU

DNS Domain Name System(Alan Ad� sistemi):

4 $ubat 2001

Bu dokumandaki bilgilerin kullanilmasi sonucu dogabilecek olasi zarardan, yazar hicbir sekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu dokumani okuyan bunu bastan kabul etmi$tir. Kaynak gostermek $artiyla, dokumanin parcasi veya tamami kullanilabilir.

Alan ad� sistemi, sunucunun ve ona ba�l� istemcilerin internet kay�tlar�n�n tutuldu�u bir t�r veritaban�d�r. Siz bir siteye eri�mek istedi�inizde, DNS sayesinde hangi site nerde , hangi IP hangi bil�isayara ait oldu�u belirlenir, ve istedi�iniz yere eri�irsiniz.

Bu sistem istemcilerin ve sunucular�n isimlerini , alan ad�n� ve IP numaras� gibi bilgileri i�erir.

DNS yap�s� FreeBSD dosya sistemine cok benzer.

 

Her ikisinin yap�s� a�ac (tree) �eklinde olup en tepede / k�k(root) k�sm� vard�r. DNS de / (kok) COM ,EDU,GOV, NET gibi alt alanlara(domains) ayr�l�rken Linux te de /usr /home /var gibi yap�lanmaktad�r. Tum bu alt alanlar ise (subdomains) baska alt alanlar� i�ermektedir. �rne�in students.itu.edu.tr alan�n� ele al�rsak en tepede /(k�k) daha sonra "tr" alan� onun alt alt�nda "edu" daha sonra "itu" ve son olarak "students" alt alan� bulunur(yukar�daki gibi). �ekilden de anla��ld��� gibi her alan �st�ndeki alan�n(domain) alt alan�d�r.

�ki cesit ad sunucusu vard�r :

 1. Birincil ad sunucusu (primary name server);
 2. �kincil ad sunucusu (secondary name server);

Birincil ad sunucusu bulundu�u alandaki bilgileri dosyalardan toplar.

�kincil ad sunucusu ise bilgileri b�l�edeki di�er ad sunucular�ndan toplar. �kincil baslad��� zaman ad sunucusuna baglan�r ve kendisindeki bilgileri g�nceller. Bir den fazla sunucuya sahip olmak ta fayda vard�r. ��nk� birinci sunucu �al��maz hale geldi�inde, di�eri �al��maya devam edebilir.

 

KURULUM
FreeBSD de  bind paketi kurulu olarak gelmektedir. Biz bind8 e gore konfigurasyon yapacagiz. Eger  bind kurulu degilse

#cd /usr/port/net/bind8

#make install

komutu ile bind FreeBSD portundan kurabilirsiniz. tabii internet baglantiniz varsa..

DNS KONF�GURASYONU
Ayarlara ba�lamadan �nce a�a��daki bir sisteme sahip oldugumuzu kabul edip ona g�re �rnek ayarlama yap�lacakt�r.
Ad sunucusu(Name Server) =moonshadow isimli bilgisayar�m , �stemciler (hosts) =beyaz,hidiv ,serhat isimli u� tane bilgisayar�m var.

Alan ad� (Domain Name) =enderunix.org

IP adresleri:

moonshadow = 192.168.1.1
beyaz = 192.168.1.2
serhat = 192.168.1.3
hidiv = 192.168.1.4

Yukar�daki t�m makinalar�n internet ba�lant�s� oldu�u kabul edilmi�tir.

bind 8.* versiyonunda konfigurayon dosyalar�ndan biri /etc/namedb/named.conf dosyas�d�r. Bu dosyada hangi alanlar i�in kay�t yap�lacak, ve bu dosyalar�n yeri nerede oldu�u belirlenir.

Not: ��MD�DEN BEL�RT�YORUM KONF�GURASYON DOSYALARINDA NOKTALAR �OK �NEML�, B�R NOKTALAMA HATASI SONUCU DNS �ALI�MAYAB�L�R ve HATAYI BULMAK ���N SAATLARCA U�RA�IRSINIZ(tecr�be !!)

FreeBSD dns dosyalari /etc/namedb dizinde bulunur..

/etc/namedb/named.conf dosyas�n� ilk olarak bir editorle act���n�z zaman ��yle bir �eyle kar��las�rs�n�z:

*******************************************************
options {
directory "/etc/namedb";
};

zone "." {
type hint;
file "named.root";
};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA"{
type master;
file "localhost.rev";
};
*****************************************************

burada directory "/etc/namedb"  caching-nameserver ile ilgili dosyalar�n bulundugu dizini ifade eder.
yukar�da dosyalar�n /etc/namedb dizininde oldugunu g�sterir.
/etc/namedb/named.root cache dosyas�d�r ve internetteki (root name servers ) (root ad sunucularinin ) listesi yer almaktad�r. ve s�rekli olarak yenilenmektedir.

localhost.rev dosyasini olusturmak icin root olarak

#cd /etc/namedb

#sh make-localhost komutu ile localhost.rev dosyasini olusturun.

localhost.rev dosyas�nda :

***************************************************
@ IN SOA moonshadow.enderunix.org. root.moonshadow.enderunix.org. (

 

20010104 ; Serial

3600 ; Refresh

900 ; Retry

3600000 ; Expire

3600 ) ; Minimum


IN NS moonshadow.enderunix.org.

1 IN PTR localhost.enderunix.org.


***************************************************

/etc/host.conf dosyas� i�inde

*********************
order , hosts ,bind
*********************

diye bir k�s�m olmas� laz�m, bunun manas� sistem de ad aramas� yaparken ilk once /etc/hosts dosyas�na bak�lmas�n� orada bulunmazsa Ad sunucusun(Name server)bakaca��n� ifade eder.

NOT:

/etc/hosts dosyas�na istemcilerin(hosts) ve ad sunucusunun (Name server) in IP sini asag�daki gibi eklemekte fayda vard�r:

192.168.1.1 moonshadow.enderunix.org moonshadow (s�rayla IP ,tum alan ad� ,makina ismi )
192.168.1.2 beyaz.enderunix.org beyaz

/etc/resolv.conf dosyas�na

**********************************
domain enderunix.org
search enderunix.org
nameserver 192.168.1.1

***********************************

ekledim search sat�r�na aramas�n� istedi�iniz alanlar(domains) lar� ekleyebilirsiniz mesela search k�sm�na "cslab.itu.edu.tr" ekleyelim

*******************************************
search enderunix.org cslab.itu.edu.tr
******************************************

daha sonra oslo isimli makinaya telnet cekelim.

# telnet oslo

yazd���n�zda Ad sunucusu(Name Server) ilk �nce oslo.enderunix.org isimli makinay� arar, bulamazsa oslo.cslab.itu.edu.tr alan�nda makina ad�n� bakar. bunun yarar� cslab.itu.edu.tr alan�ndaki bir makinaya telnet veya ftp �ekerken makinan�n tum ismini yazmak yerine ,sadece ismini yazman�z yetecek.

# telnet oslo.cslab.itu.edu.tr

yazmak yerine sadece

# telnet oslo

yazman�z yetecektir. Fakat search sat�r�na �ok fazla alan ekledi�izde  ad sunucusunun ,arad��� adresi t�m search listesini tek tek deneyecektir.Bu ise zaman kayb�na sebeb olur. �ok fazla alan eklememekte yarar var.

�imdi kendi DNS simizi kurmak icin

/etc/named.conf dosyas�ni asa��daki de�istirdim

*******************************************************************
options {
directory "/etc/namedb";
};

zone "." {
type hint;
file "named.root";
};

zone "enderunix.org"{
type master;
file "enderunix.org";
notify yes;
};

zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA"{
type master;
file "192.168.1";
notify yes;
};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA"{
type master;
file "localhost.rev";
};

*********************************************************************

zone " enderunix.org"

ve file " enderunix.org"

yaz�l� k�s�mda alan ad�n�n enderunix.org oldugunu ve alan ile ilgili kay�tlar�n tutuldu�u dosyan�n /etc/namedb/enderunix.org
oldugunu bildirir.

zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA"

k�sm�nda bu ifade aran�lan adresin IP adresi ile ulasmayi saglar
dikkat edilece�i gibi tersten yaz�lm�st�r. Siz buraya kendi IP nizi yazmal�s�n�z mesela 160.75.2.1 gibi IP numaraya sahipseniz son noktadan
sonras� k�s�m dahil edilmez. "

2.75.160.IN-ADDR.ARPA "{

�eklinde yazman�z gerekmektedir bu kay�tlar ise "/etc/namedb/192.168.1 " dosyas�nda bulunmaktad�r.

�imdi bu dosyalar�n i�eri�ine bakal�m:

/etc/namedb/enderunix.org dosyasi

*******************************************************************************
@ IN SOA moonshadow.enderunix.org. root.moonshadow.enderunix.org.(

20010206 ; Serial

3600 ; Refresh

900 ; Retry

3600000 ; Expire

3600 ) ; Minimum

@                                              IN MX 5 moonshadow.enderunix.org.
@                                           IN MX 10 beyaz.enderunix.org.
@                                               IN NS moonshadow.enderunix.org.

moonshadow IN A 192.168.1.1

beyaz IN A 192.168.1.2

istanbul IN CNAME beyaz

serhat IN A 192.168.1.3

hidiv IN A 192.168.1.4

www IN CNAME moonshadow

ftp IN CNAME beyaz

irc IN CNAME moonshadow

moonshadow IN TXT " EnderUnix Software Development Team "

*****************************************************************************

"@" notasyonu alan ad�na i�aret etmektedir .Benim makinada bu de�er

@=enderunix.org demektir.

DIKKAT!! isimlerin sonundaki "." yi kesinlikle unutmayin!!!

"." ismin bittigini belirtir

E�er nokta koymazsan�z!! makina ad�na ikinci kez alan ad� ekleyecektir.

hidiv.enderunix.org.enderunix.org gibi bir hata alman�z ka��n�lmazd�r.

SOA(Start Of Authority)=Yetkili sunucu demektir. yani sistemin kay�tlar�n�n tutuldu�u makinad�r burada ana makinam�z(Server) "ay" d�r

"root.moonshadow.enderunix.org" yetkili ki�inin mail adresidir bunu [email protected] diye de�i�tirebilirsiniz

A (Address)=Makinan�n internet adresi demekt�r

beyaz IN A 192.168.1.2
beyaz isimli makinanin IP sinin 192.168.1.2 oldugunu ifade eder.
MX (Mail Exchanger)= Gelen postalar�n hangi makinaya gelece�ini bildirir.
MX den sonraki say� ,postay� ilk alacak makinan�n �nceli�i belirler. En k�c�k olan say�n�n onceli�i daha fazlad�r. Bizim sistemde gelen postalar ilk basta moonshadow.enderunix.org(MX =5) adresindeki makinaya al�nacak. Eger o makina �al���r durumda de�ilse beyaz.enderunix.org(MX=10) adresindeki makinaya iletilecektir.

CNAME (Canoncial Name)=Ayn� bilgisayara birka� farkl� isim vermek icin kullan�l�r. Yukar�da oldugu gibi "www.enderunix.org" adresine ba�lanan ki�i

asl�nda moonshadow.enderunix.org adresine ba�lan�yor. E�er bu "www" k�saltmas� olmasayd� , sizin web sayfan�za ba�lanmak isteyen herkesin sizin ana sunucunun ismini veya IP nizi bilmesi gerekti :-))

TXT = ifadesi ile sizin bulundu�unuz alan hakk�nda bilgi verir.

Siz komut sat�r�nda

nslookup -query=any enderunix.org. yazd�g�n�zda g�rebilirsiniz.

Yukar�da;

******************
istanbul CNAME beyaz
**********************

k�sm�nda beyaz makinas�n�nda beyaz makinas� ayn� zamanda istanbul ismine sahiptir. B�ylece istanbul ismiyle beyaz adl� makinaya ula��labilir. HINFO(Host INFOrmation) =bilgisayar hakk�nda bilgi verir,iki k�s�md�r. �lk k�simda donanim ozelligi ikinci k�s�mda isletim sistemi nin ozelli�ini bildirir.

********************************************************************************
20010206 ; Serial :(seri numaras�)
3600 ; refresh :(Kay�tlar�n yenilenme s�resi)
900 ; retry : �kincil sunucu ana sunucuya ulasamassa ne kadar s�re sonra tekrar baglant� kurmaya cal�saca�� zaman� bildirir.(Saniye olarak)
3600000 ; Expire : ikinci sunucu birinci sunucuya ba�lant� sa�layamad��� zaman kendi bilgilerini ne zamana kadar bekletecegini belirtir.
3600 ) ; Minimum :Cache al�nan bilginin ne zamana kadar cache tutulaca��n� belirtir.
********************************************************************************

"enderunix.org" dosyas�yla i�imiz bitti say�l�r.

�imdide /etc/namedb/192.168.1 dosyas�n� inceleyim

********************************************
@ IN SOA moonshadow.enderunix.org. root.moonshadow.enderunix.org. (

20010206 ; Serial

3600 ; Refresh

900 ; Retry

3600000 ; Expire

3600 ) ; Minimum


@ IN NS moonshadow.enderunix.org.
1 IN PTR moonshadow.enderunix.org.
2 IN PTR beyaz.enderunix.org.
3 IN PTR serhat.enderunix.org.
4 IN PTR hidiv. enderunix.org.

***************************************

NS (Name Server) ad sunucusunun ad�n� belirtir.

PTR(PoinTeR) makinalar�n isimlerine isaret eder.

4 PTR hidiv.enderunix.org.

4 192.1687.1.4 dun kisaltmas�d�r. Burada 192.168.1.4 nolu IP hidiv.enderunix.org.tr adresine isaret etmektedir.

 

 
Hemen hemen bitti say�l�r s�ra nslookup program�n� cal�st�rmada ama baslamadan once ayarlar�m�z�n do�ru olup olmad�g�n� kontrol edelim.
 1. caching-nameserver ve bind programlarini sorunsuz yuklediniz mi ?
 2. eksik dosya varm�, dosyalar�m�z:
  /etc/namedb/named.conf
  /etc/resolv.conf
  /etc/namedb/localhost.rev
  /etc/namedb/named.root
  /etc/namedb/enderunix.org
  /etc/namedb/192.168.1

(tabiiki son ikisi sizin alan ad� ve network numaras� olacak)

 1. /etc/named.conf dosyas�ndak� dns i�in ekledi�iniz dosyalarla /etc/namedb/ alt�ndaki dosya isimleri ayn� m� ? ve noktalama isaretleri d�zg�nm�(NOKTALARA D�KKAT!!!!) ?
 2. /etc/named.boot dosyas�ndaki birincil alan (primary domain) dogru mu?

5. /etc/resolv.conf dosyas�nda   search sat�r�ndaki alan ad� ve ad sunucusunun IP si dogru mu ?

 1. En onemlisi ve en cok hata yap�lan�, /etc/namedb/enderunix.org. ve /etc/namedb/192.168.1 dosyas�ndak� isimlerini kendi alan ad�n�z ve network numaran�z (192.168.1) ile de�i�tirip isimleri ve noktalamar� dogru yapt�n�z m�.?

Herhangi bir eksiklik yoksa komut satirinda(Tabikii root olarak)

#named

yazarak named calistirin

Not: Dosyalarda yapt���n�z her de�i�iklikten sonra

#ndc restart

#kill -HUP named_pid      (named_pid named in process id sidir)

komutlarindan birini vermelisiniz. yoksa de�i�iklikler etkili olmayacakt�r.

restart yapt�ktan sonra sistem ile ilgili kay�tlar�n tutuldugu /var/log/messages dosyas�na bakmak i�in

# tail -15 /var/log/messages komutunu verin

Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: reloading nameserver
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: Zone "enderunix.org" (file enderunix.org):
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: master zone "enderunix.org" (IN) loaded (serial 200110603)
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: Zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" (file localhost.rev): No default TTL set using SOA minimum instead
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: master zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" (IN) loaded (serial 1999110601)
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: Zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA" (file 192.168.1): No default TTL set using SOA minimum instead
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: master zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA" (IN) loaded (serial 1999110602)
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: Forwarding source address is [0.0.0.0].1036
Nov 6 21:25:29 moonshadow named[1280]: Ready to answer queries.

 Eger herhangi bir hata yoksa ve komut sat�r�nda

# nslookup yazd�g�m�zda

Default Server: moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

>

gibi bir ��kt� al�yorsan�z sistem kurulmu� demektir.

TEBR�KLER !!!

Fakat hata mesaj� varsa size hatan�n nerde oldu�unu /var/log/messages dosyas�n�n son sat�rlar�nda yazacakt�r ,hata olan dosyaya bak�n ve yukar�da s�ralad���m �eyleri tekrar g�zden ge�irin !

Not: (No default TTL set using SOA minimum instead dikkate al�nacak bir hata degildir).

nslookup internetteki ad sunucular�n� ve diger istemci makinalar�n� sorgulayan bir programd�r.

komut sat�r�nda

# nslookup

Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

>tr                               /*tr alan� hakk�nda bilgi almak icin */

Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:
tr nameserver = NS.UU.NET
tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET
tr nameserver = NS.RIPE.NET
tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU
tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr
tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr

Authoritative answers can be found from:
tr nameserver = NS.UU.NET
tr nameserver = NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET
tr nameserver = NS.RIPE.NET
tr nameserver = MUNNARI.OZ.AU
tr nameserver = NS2.METU.EDU.tr
tr nameserver = NS1.METU.EDU.tr
NS.UU.NET internet address = 137.39.1.3
NS1-AUTH.SPRINTLINK.NET internet address = 206.228.179.10
NS.RIPE.NET internet address = 193.0.0.193
MUNNARI.OZ.AU internet address = 128.250.1.21
NS2.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.93
NS1.METU.EDU.tr internet address = 144.122.199.90

>

 

yukar�daki adreslerin tr alan� i�in hizmet verdigi anla��l�yor nslookup parametreli hakk�nda biraz bilgi verelim.

set q=mx (Mail Exchanger) mail ayarlar�n� sorgulamak i�in
set q=ns (Name Server) ad sunucusu sorgulamak i�in
set q=any Genel amacl� bilgi i�in

# nslookup hidiv
Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

Name: hidiv.enderunix.org
Address :192.168.1.4

�eklinde bir ��kt� al�r�z bu bize moonshadow.enderunix.org isimli ve 192.168.1.1 IP makinanin ad sunucusu (Name Server) oldu�u ve hidiv makinas�n�n bu alandaki 192.168.1.4 IP li makina oldugunu verir dikkat ederseniz buradahidiv bizim kendi alan�m�zda oldu�u i�in uzun uzun alan ad� yazmaya gerek kalmad�. Ad sunucusu otomatik olarak kendi alan ad�n� ekler.

�imdide MX(Mail Exchanger) lara bakal�m:

# nslookup
Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

>set q=mx
>beyaz

Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

enderunix.org
origin = moonshadow.enderunix.org
mail addr =root.moonshadow.enderunix.org
serial = 200122700
refresh = 28800 (3D)
retry = 1400 (1H)
expire = 360000 (1W)
minimum ttl = 86400 (1D)

>itu.edu.tr (itu nun MX ayarlar�n� g�rmek i�in )
Server : moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

itu.edu.tr preference = 0, mail exchanger = mail.cc.itu.edu.tr
itu.edu.tr preference = 10, mail exchanger = ciragan.cc.itu.edu.tr
itu.edu.tr nameserver = ciragan.cc.itu.edu.tr
itu.edu.tr nameserver = hidiv.cc.itu.edu.tr
itu.edu.tr nameserver = ns02.metu.edu.tr
mail.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.25
ciragan.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75.2.20
hidiv.cc.itu.edu.tr internet address = 160.75

yukar�daki bilgilere bakarak itu nun IP si Ad sunucular�n� ve MX(posta )adresini bildigim makinan�n IP sini ��renmek i�in

#nslookup www.linux.org
Server : moonshadow.enderunix.org

Address: 192.168.1.1
Non-authoritative answer:
Name: www.linux.org
Address: 198.182.196.56

>

Yukar�da Non-authoritative answer: ifadesi sunucunun d��ar�y� sorgulamak yerine kendi cache inden bulup cevap verdi�ini belirtir.

# nslookup -type=ns www.linux.org
Server: moonshadow.enderunix.org
Address: 192.168.1.1

>linux.org
origin = ganymede.linux.org
mail addr = postmaster.linux.org
serial = 1999072300
refresh = 3600 (1H)
retry = 900 (15M)
expire = 604800 (1W)
minimum ttl = 43200 (12H)

Burada ise linux.org alan�n�n sunucusunu(NS) ad�n�n ganymede.linux.org oldugunu anl�yoruz.

Bundan sonraki yap�lacak i�in sizin alan�n�za ba�l� linux makinalara dns sunucular�n�n hangi bilgisayarlar oldu�unu belirtmek, bunu yapmak i�in

/etc/resolv.conf dosyas�na

*************************
search enderunix.org
nameserver 192.168.1.1

 

ifadelerini eklemek, e�er birden fazla dns sunucu varsa onlar�n IP leride yaz�lmal�d�r.

Birincil Ad sunucu kurulumunu bitirmi� olduk.

YEN� �STEMC�(HOST) EKLEMEK:
Diyelim ki Ad sunusu makinadaki DNS kayd�m�za "alfa" isimli 192.168.1.99 IP li yeni istemci eklemek istiyoruz. Yap�lmas� gerekenler:
 1. /etc/namedb/enderunix.org dosyas�n�n sonuna a�ag�daki ifadeyi ekliyoruz.

alfa IN 192.168.1.99

 1. /etc/namedb/192.168.1 dosyas�n�n sonuna

99 PTR alfa.enderunix.org.

(99 192.168.1.99 k�saltmas�d�r.)

ifadesini ekliyoruz.

(Noktay� unutmay�n l�tfen !!!!)

 1. Yukar�daki her iki dosyan�n seri numaralar�n� bir artt�r�yoruz

(20010206 seri numaras�n� 20010207 yap�yoruz. )

 1. ek olarak /etc/hosts dosyas�na

192.168.1.99 alfa.enderunix.org alfa

sat�r�n� ekleyebiliriz.

 1. son olarak ndc reload veya ndc restart yazarak de�i�iklikleri aktif hale getirdik.

Hepsi bu.

SECONDARY DNS SERVER(�K�NC�L ALAN SUNUCUSU) KURULUMU
Bir sistemde ikincil dns sunucu olmas� sisteminizin s�reklili�i i�in onemlidir. Birincil sunucu herhangi sebebden dolay� �al��mad���nda, sisteminiz ikincil dns sunucu sayesinde �al��maya devam eder. �kincil sunucunun yapt��� i� belirli aral�klarla birincil sunucudaki de�i�ikliklerikopyalamak.

Biz burada pathfinder isimli ( IP si 192.168.1.46 olsun) linux makinam�z� ikincil dns sunucu olarak kullanaca��z.

�kincil dns sunucu i�in yap�lmas� gereken �ey.

�lk �nce pathfinder makinas�n�nda sunucu oldu�unu belirtmek i�in birincil sunucuda bulunan /etc/namedb/enderunix.org dosyas�ndaki

@ IN NS moonshadow.enderunix.org. k�sm�n�n alt�na

@ IN NS pathfinder.enderunix.org. ifadesi ekledikten sonra

pathfinder IN A 192.168.1.46

ifadesini de A (ADRESS) kay�tlar�n�n oldu�u yere eklemek laz�m.

Daha sonra /etc/namedb/192.168.1 dosyas�ndada

@ IN NS moonshadow.enderunix.org. k�sm�n�n alt�na

@ IN NS pathfinder.enderunix.org. ifadesi ekledikten sonra

46 IN PTR pathfinder.enderunix.org.

ifadesini eklemek. Ve birincil sunucudaki �named� � ba�tan ba�latmak. �ndc  restart �

yukar�daki ifadeler birincil dns k�sm�ndaki de�i�ikliklerdi.

ikincil sunucuda ise sadece /etc/named.conf dosyas�n� birincil sunucudan kopyalay�p a�ag�daki gibi de�i�tirmek.

�kincil sunucudaki /etc/named.conf dosyas�

*********************************************************

options {
directory "/etc/namedb";
};

zone "." {
type hint;
file "named.root";
};

zone "enderunix.org"{
type slave;
masters { 192.168.1.1 ; };
file "enderunix.org";
};

zone "1.168.192.IN-ADDR.ARPA"{
type slave;
masters { 192.168.1.1 ; };
file "192.168.1";
};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA"{
type master;
file "localhost.rev";
};

yukar�da �type slave � ifadesi ile bu sunucun ikincil olaca�� ve �masters� ifadesi ilede birincil sunucular�n IP adresleri verilerek, hangi makinalar�n birincil oldu�u belirtildi. �kincil sunucudaki �named� daemonu nu

"ndc reload " veya

"ndc restart � komutlar� verdi�imizde, ikincil sunucumuz birincil sunucudaki konfigurasyon dosyalar�n� (/etc/namedb alt�ndaki) kopyalar.

ar

 

 

DNS Acilista Baslatilmasi:
YazarYazarre

DNS sin her acilista otomatik olarak calismasi icin /etc/rc.conf dosyasina su ifadeleri ekleyiniz..

named_enable="YES"

named_program="named"

named_flags="-u bind -g bind"

Evet hepsi bu Kolay Gelsin :))

azar

 

Yazar
 

�SMA�L YEN�G�L
[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

KAYNAKLAR:

1-DNS and BIND (3.edition) Oreilly yay�nevi( www.ora.com )

2-DNS-HOWTO(www.linx-howto.com )

 3-DNS-NASIL(www.linux.org.tr )

(c) 2001, Ismail Yenigul.  Kaynak ve Yazar Ismi Gozetilmek sartiyla kullanilabilir.